กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอุทิศ หมายมั่น
ครูการงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ