กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวภาระวี สุทธิฉันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางปิยะพร อินอ่อน
พนักงานราชการ

นางสงกรานค์ วรรณแสง ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

นางสำเนียง ชัยเดช ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง