ครูประจำชั้นอนุบาล

นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพนิดา โสมวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอรนิชา สุดใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

สิบเอกหญิงอัญชนา สุทธิสนธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1