กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววัลลภา พลับน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2