รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290 KB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30 KB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2556 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.11 MB