หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อน ประถมศึกษาจนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมี โดยมีห้องเรียนทั้งสิ้น 17 ห้องเรียน ประกอบด้วย

 

- ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
- ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน
- ชั้นเรียนพิเศษเรียนร่วม จำนวน 2 ห้องเรียน


          รวมจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 1/2560 จำนวนทั้งสิ้น 460 คน บุคลากรในโรงเรียน คณะครูอาจารย์ทั้งสิ้น 41 คน ชาย 5 คน หญิง 29 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน นักการภารโรง 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน